Letnia Jaza z Pomocą!

Wesprzyj walkę z problemami dotykającymi dzieci

Brak perspektyw

Brak perspektyw

Brak perspektyw wśród dzieci wynikający z ubóstwa, chorób, życia w rodzinach dysfunkcyjnych i wielu innych problemów ma istotny wpływ na ich codzienne funkcjonowanie. Skutkami tego mogą być trudności w rozwoju emocjonalnym i społecznym, trudności w koncentracji na lekcjach, problemy z nawiązywaniem relacji z rówieśnikami, nieśmiałość, niska motywacja do nauki oraz ryzyko powtarzania klasy. Te negatywne konsekwencje mogą prowadzić do poważnych zaburzeń rozwojowych, utraty potencjału, braków w edukacji oraz problemów zdrowia psychicznego.

Dlatego ważne jest, aby dzieci otrzymały odpowiednie wsparcie w odpowiednim czasie. Niestety, rodzice często nie mają możliwości skutecznego reagowania na te problemy. Rozwój organizacji i programów, które wspierają dzieci w budowaniu perspektyw życiowych, jest niezwykle cenny zarówno dla rodzin, jak i szerzej społecznie.

Stowarzyszenie Wiosna, realizując projekt Akademia Przyszłości, tworzy miejsca, w których dzieci mają szansę rozwoju, pomimo problemów. Wyposaża dziecko w zasoby i doświadczenia, dzięki którym samo poradzi sobie w późniejszym życiu.

* Badania przeprowadzone przez Akademię Przyszłości 

Choroby nowotworowe

Choroby nowotworowe wśród dzieci

Co 15 minut w Europie rodzina dowiaduje się, że jej dziecko ma nowotwór. W Polsce rocznie diagnozuje się około 1100-1200 przypadków zachorowań na raka u dzieci, pomimo zmniejszenia się populacji dziecięcej o 20% w ciągu ostatnich 20 lat. Najczęściej występującymi nowotworami dziecięcymi w Polsce są chłoniaki, białaczki i guzy mózgu. Dodatkowo często towarzyszą im inne schorzenia, takie jak depresja i zaburzenia psychiczne, które również wymagają specjalistycznego leczenia.

Wczesna diagnoza i dostępność terapii odgrywają ogromną rolę w leczeniu nowotworów. W krajach o wysokim dochodzie, gdzie kompleksowe usługi są powszechnie dostępne, ponad 80% dzieci z chorobą nowotworową zostaje wyleczonych. Dla porównania, w krajach o niskim średnim dochodzie odsetek wyleczonych chorych wynosi mniej niż 30%. Ponadto wiele dzieci nie jest w ogóle diagnozowanych, zwłaszcza w krajach o słabym systemie opieki zdrowotnej, ograniczonym dostępie do usług medycznych oraz wysokim koszcie niezbędnych leków.*

Jedne z największych organizacji, działających na rzecz dzieci z problemami onkologicznymi są:

 • Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową,
 • Fundacji Spełnionych Marzeń im. Tomka Osucha.

* Informacje pochodzą ze źródeł PAP-u

Niepełnosprawności

Niepełnosprawności

Problem niepełnosprawności dzieci w Polsce jest bardzo złożony. Niepełnosprawność może mieć różny charakter. Poza najczęściej kojarzonymi rodzajami – niepełnosprawnością ruchową i intelektualną – wymienia się jeszcze kilka. Dodatkowo, w zależności od stopnia nasilenia, orzeczony może zostać stopień lekki, umiarkowany lub znaczny niepełnosprawności.

Wyróżnia się kilka rodzajów niepełnosprawności:

 • Pierwszy to choroby neurologiczne np. mózgowe porażenie dziecięce.
 • Drugi to niepełnosprawność ruchowa. Charakteryzuje się obniżeniem zdolności motorycznych ciała.
 • Trzeci to niepełnosprawność intelektualna. Przykładowe jednostki chorobowe z towarzyszącą niepełnosprawnością intelektualną to mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa.

Inne rodzaje niepełnosprawności stanowią: nowotwory, otyłość, choroby rzadkie/genetyczne, choroby psychiczne, choroby układu oddechowego i układu krążenia, choroby układu moczowo-płciowego, niepełnosprawność narządu wzroku, schorzenia metaboliczne, niepełnosprawność słuchu i/lub mowy.

Według EHIS prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne w Polsce posiada blisko 194 tys. dzieci do lat 16.

W przypadku niepełnosprawności dziecka kluczowe jest wprowadzenie leczenia i ukierunkowanych terapii jak najwcześniej. W wielu przypadkach niepełnosprawność dziecka wymaga codziennych rehabilitacji i zabiegów, które tylko w części są refundowane. Dlatego tak ważna jest działalność organizacji pozarządowych, które wspierają rodziny na wielu polach w tym finansowo i psychologicznie.

Fundacja Spina to jedna z największych organizacji w Polsce, której misją i celem jest pomoc dzieciom z rozszczepem kręgosłupa i ich rodzinom w codziennym życiu. Wesprzyj zbiórkę, biorącą udział w akcji Letnia Jazda z Pomocą na działalność młodzieżowego klubu dla osób z niepełnosprawnościami.

Patologiczne otoczenie

Patologiczne otoczenie

Znaczący odsetek dzieci w Polsce wzrasta w rodzinach dysfunkcyjnych, w których nie zaspokaja się ich potrzeb emocjonalnych, brakuje poczucia bezpieczeństwa i właściwych warunków do prawidłowego rozwoju. Często też dochodzi tam do czynów karalnych względem nich, co jest podstawą do skierowania dziecka pod pieczę zastępczą.

Badania pokazują, że liczba dzieci w pieczy zastępczej w Polsce rośnie a w 2021 roku wyniosła 72 941. Większość dzieci (78%) przebywała w rodzinnej pieczy zastępczej, a 22% w pieczy instytucjonalnej. Problemem jest umieszczanie dzieci poniżej 10. roku życia w placówkach instytucjonalnych, mimo obowiązujących przepisów. Ponad 1800 dzieci w tej grupie wiekowej trafiło do placówek, z czego ponad 1000 miało 6 lat lub mniej. Pełnoletni wychowankowie pieczy mają trudności w samodzielnym życiu – tylko 29% wraca do rodzin naturalnych, a 56% zakłada własne gospodarstwa domowe.

Asystenci rodziny są ważnym wsparciem dla rodzin zagrożonych ubóstwem. W 2021 r. zatrudniono 3786 asystentów, którzy pomogli 43 188 rodzinom. Wspieranie rodzin zagrożonych ubóstwem stało się ważnym obszarem działań, zwłaszcza po nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Wzrosła również liczba placówek wsparcia dziennego, jednak niepokoi spadek liczby placówek specjalistycznych. Problem rodzin dysfunkcyjnych w Polsce nadal wymaga skutecznych działań, na które często niestety brakuje środków.*

Największą organizacją w Polsce, zapewniającą dzieciom kompleksową pomoc i przygotowującą je do samodzielnego życia jest Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce. Wspierając ich zbiórkę, wpływasz na rozwój dziecięcych wiosek, by dalej mogły być domem zastępczym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

* Dane pochodzą z „Krajowego Raportu Rocznego 2022”, przeprowadzonego przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce Polska.

Hejt

Hejt wobec dzieci

Mowa nienawiści, czyli hejt staje się coraz powszechniejszym zjawiskiem, a w niektórych kręgach jest wręcz akceptowany. Ze względu na jego społeczną szkodliwość i niebezpieczeństwa związane z jego eskalacją, ważne jest diagnozowanie tego problemu na bieżąco. Dotychczas przeprowadzono wiele badań, które pomagają lepiej zrozumieć różne aspekty mowy nienawiści. Niemniej jednak rzeczywistość jest dynamiczna i sytuacja wciąż ewoluuje.

Wyniki badań pokazują, że aż 40% młodzieży w wieku od 14 do 17 lat doświadczyło wyzwisk, poniżania i ośmieszania w internecie. Tylko 14% uczniów rozmawia z rodzicami na temat swojej aktywności online, podczas gdy aż 30% nie dzieli się z nikim swoimi problemami w sieci.

Statystyki policyjne dotyczące samobójstw wśród dzieci i młodzieży są alarmujące. W roku 2022 odnotowano aż 2031 prób samobójczych, z czego 150 zakończyło się śmiercią. To wzrost o 150 procent w porównaniu z rokiem 2021. Po dokładniejszej analizie często okazuje się, że za tymi aktami samobójczymi stoi właśnie hejt, który jest rozpowszechniany przez rówieśników poszkodowanego dziecka. Co jeszcze bardziej niepokojące, przemoc coraz częściej ma miejsce nie w rzeczywistości, lecz w przestrzeni wirtualnej, o czym rodzice dowiadują się jako ostatni.

Kluczowa jest edukacja na temat zjawiska hejtu zarówno wśród dzieci jak i ich rodziców. Hejt był, jest i prawdopodobnie będzie, ale ważne, żeby młodzi ludzie nauczyli się o tych problemach mówić dorosłym, a rodzice i nauczyciele nauczyli się o te problemy pytać i je rozwiązywać. Wiele organizacji pozarządowych zajmuje się edukacją na temat tego,  jak radzić sobie z hejtem, jak mu przeciwdziałać i jak na niego reagować.

Fundacja Dom Dbamy o Młodych działa na rzecz wyrównywania szans życiowych dzieci z domów dziecka oraz biednych i dysfunkcyjnych rodzin. Wesprzyj zbiórkę, biorącą udział w akcji Letnia Jazda z Pomocą na uruchomienie telefonu wsparcia i konsultacje psychologiczne dla dzieci- ofiar hejtu w internecie.

Przemoc

Przemoc

Jest to jeden z głównych problemów, z którymi muszą walczyć dzieci w Polsce. Niestety pomimo ogromu działań podejmowanych przez różne organizacje w celu przeciwdziałania i walki z nim, wciąż pozostaje wiele narzędzi do wdrożenia.

Zgodnie z badaniami:

 • 41% dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych, a 57% spotyka się z przemocą ze strony rówieśników.
 • W 2020 roku ponad 170 000 dzieci i nastolatków skorzystało z pomocy specjalistów w związku z zaburzeniami psychicznymi, przy czym chłopcy stanowili 57% tej grupy.
 • Policja odnotowała 1496 prób samobójczych wśród osób poniżej 19 roku życia w 2021 roku.
 • W 2021 roku utworzono 11 129 Niebieskich Kart, w których jako ofiary wskazano osoby nieletnie.
 • W porównaniu do innych krajów europejskich Polska zajmuje drugie miejsce pod względem liczby prób samobójczych zakończonych śmiercią wśród dzieci i młodzieży, ustępując tylko Niemcom.
 • W wyniku przemocy 1335 dzieci zostało odebranych rodzinom w 2021 roku ze względu na zagrożenie życia, a 52 572 dzieci znalazło się w systemie opieki zastępczej.

Największą organizacją w Polsce, która od ponad 30 lat chroni dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym, jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Wspierając zbiórkę biorącą udział w akcji Letnia Jazda z Pomocą, przyczyniasz się do tworzenia Centrów Pomocy Dzieciom.

* Dane zaczerpnięte z raportu „Dzieci się liczą 2022”, przeprowadzonego przez FDDS. Pełny raport dostępny na stronie www.fdds.pl

Brak wsparcia dla rodzin

Brak wsparcia dla rodzin

Diagnoza nieuleczalnej lub śmiertelnej choroby dziecka jest dla całej jego rodziny momentem kryzysu. Pochłania ona potężne nakłady finansowe, emocjonalne i czasowe, wobec czego często nie wystarcza ich już dla siebie i pozostałych dzieci. Dlatego zarówno rodzice jak i rodzeństwo potrzebują w takiej sytuacji specjalistycznego wsparcia.

Rodzina, która staje wobec ciężkiej, zagrażającej zdrowiu lub życiu dziecka choroby przeżywa emocjonalne trzęsienie ziemi. Rodzicom często towarzyszy paraliżujący strach, zagubienie, bezsilność i osamotnienie. Rodzeństwo w wielu przypadkach zostaje ostawione na drugi plan. Boryka się z lękiem i w zależności od wieku niezrozumieniem problemu. Niestety niejednokrotnie prowadzi to do problemów depresyjnych i nieumiejętności radzenia sobie z emocjami. Bardzo ważna jest opieka psychologiczna nie tylko nad chorym dzieckiem, ale również nad całą jego rodziną. Wiele organizacji pozarządowych, zajmujących się opieką nad nieuleczalnie chorymi dziećmi, udostępnia swoją pomoc również w tym zakresie. Wspiera rodziny chorych poprzez spotkania terapeutyczne, organizacje zajęć dla rodzeństwa chorego dziecka, pomoc w codziennym funkcjonowaniu.

Fundacja Między Niebem a Ziemią oferuje wszechstronną pomoc rodzinom z nieuleczalnie chorymi dziećmi. Wesprzyj zbiórkę, objętą patronatem akcji Letnia Jazda z Pomocą,  na wsparcie psychologiczne zdrowego rodzeństwa nieuleczalnie chorych dzieci.

epilepsja

Epilepsja

Epilepsja, znana również jako padaczka, jest jednym z najczęstszych schorzeń neurologicznych, które mogą występować u dzieci. Szacuje się, że w Polsce dotyka ona około 200 tysięcy małych dzieci, co stanowi prawie 0,5% społeczeństwa. Zawsze kluczowym aspektem w przypadku małych pacjentów jest precyzyjna diagnoza, umożliwiająca rozróżnienie epilepsji od innych napadowych zaburzeń. W przypadku blisko połowy pacjentów, przyczyny padaczki są trudne do ustalenia i rzadko kiedy są jednoznaczne. Neurolodzy wskazują na kilka potencjalnych czynników:

 • W około 1/3 przypadków występują tzw. napady kryptogenne, czyli o nieznanej przyczynie.
 • 20% dzieci, cierpiących na padaczkę ma postać objawową, która jest wynikiem zmian w mózgu. Takie zmiany mogą być spowodowane chorobą lub zatruciem matki w okresie płodowym, lub być wynikiem innych chorób dziecka, takich jak Zespół Westa, Zespół Angelmana, Zespół Downa. Z napadami padaczkowymi zmaga się również spory ułamek dzieci, u których zdiagnozowane zostało mózgowe porażenie dziecięce lub guz mózgu.
 • Padaczka może mieć podłoże genetyczne. Współczesna nauka zidentyfikowała około 50-60 genów, które mogą wywoływać napady padaczki.

Zarówno dla rodziców jak i dla pacjentów bardzo istotny jest dostęp do nowoczesnych metod leczenia i codziennej terapii z neurologopedą, rehabilitacji i badań genetycznych, które nie zawsze są w ich zasięgu.

Fundacja Serca Dla Maluszka od lat opiekuje się dziećmi i osobami z niepełnosprawnościami oraz rodzinami zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Wesprzyj zbiórkę, biorącą udział w akcji Letnia Jazda z Pomocą i pomóż dzieciom, zmagającym się z różnymi postaciami padaczki.

Ubóstwo

Ubóstwo

Ubóstwo jest ograniczeniem wyboru i szans życiowych oraz naruszeniem godności człowieka. Oznacza to brak możliwości aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie, co prowadzi do wykluczenia jednostek, rodzin i społeczności (ONZ, 1998). Ubóstwo jest problemem wieloaspektowym, a dzieci są szczególnie dotknięte jego skutkami. Ponad 1,6 mln mieszkańców Polski żyje w skrajnym ubóstwie, z czego 333 tys. osób to dzieci.

Dzieci znajdujące się w ubóstwie narażone są na zagrożenie dla swojego rozwoju zarówno fizycznego (niedożywienie, brak higieny), jak i społecznego oraz emocjonalnego. Dzieci z biednych rodzin często doświadczają odrzucenia przez rówieśników, są wykluczane z życia szkolnego i rodzinnego, a także narażone na przemoc lub podejmowanie ryzykownych zachowań. Badania wykazują, że niski status społeczno-ekonomiczny rodziny negatywnie wpływa na jakość życia dzieci w wielu aspektach.*

W Polsce dzieci stanowią szczególnie zagrożoną grupę w kontekście ubóstwa. Statystycznie rzecz biorąc, dzieci w naszym kraju mają większe prawdopodobieństwo znalezienia się w sytuacji niedostatku niż dorośli czy osoby starsze. Co więcej, zwykle nie są w stanie samodzielnie podjąć działań mających na celu poprawę swojej sytuacji materialnej i bytowej.*

Fundacja Wielka Radość na Małych Kółkach od lat działa na rzecz rozpowszechniania pasji rowerowej wśród najmłodszych. Głównym zadaniem fundacji jest remontowanie rowerów i przekazywanie ich dzieciom z domów dziecka, placówek wychowawczych, szpitali, biednych rodzin, szkół, przedszkoli. Wspierając zbiórkę, biorącą udział w akcji Letnia Jazda z Pomocą spełniasz marzenia dzieci, obarczonych problemem ubóstwa.

* FDDS “Dzieci się liczą 2022”. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce